Trnava - Modranka

Podrobnosti

LOKALITA

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Modranky na ulici Hraničná, ktorá je miestnou časťou Trnavy.
Miestna časť Modranka sa nachádza v južnom smere od historického jadra Trnavy, na západnej strane od diaľničného privádzača Bratislava - Trnava.
Riešená lokalita je situovaná v severnej časti Modranky.
Pozemok je ohraničený zo severnej strany poľnohospodárskou pôdou, z východnej strany zástavbou samostatne stojacich rodinných domov, z južnej strany ulicou Hraničná a zo západnej strany vodným tokom časti Modranky.
V minulosti sa na území nachádzal areál bývalej čistiarne odpadových vôd, ktorý bol už asanovaný.

 

Všetkých 66 stavebných pozemkov bolo predaných k 30.5.2007

 

PLOŠNÉ A KAPACITNÉ ÚDAJE STAVBY

 

Celkové plochy

 

Plocha pozemku celkom                                                                         48 151 m2

Plocha stavebných pozemkov spolu                                                     38 755 m2

   pre rodinné domy                                                                                   38 611 m2

   pre objekt OV                                                                                           144 m2

 

Verejné plochy spolu                                                                                9 396 m2

 Plocha komunikácií a spevnených častí                                              7 563,5 m2

 Plocha námestia                                                                                       430,5 m2

 Plocha zelene ( popri komunikácii )                                                      1 180,0 m2

 Plocha verejnej zelene                                                                               226,5 m2

 Plocha objektu trafostanice                                                                     22,0 m2

 

Kapacitné údaje

 

Počet samostatne stojacich rodinných domov                                    60

Počet rodinných domov v radovej zástavbe                                           5

Spolu rodinných domov                                                                             65

Objekt občianskej vybavenosti                                                                 1

Verejné plochy spolu                                                                                  9 396 m2

Veľkosť stavebných pozemkov pre RD                                                   392 m2  - 1265,27 m2

Priemerná plocha stavebného pozemku pre RD                                 595 m2

Koeficient maximálnej zastavanej plochy                                               0,4

Koeficient zelene                                                                                         0,6

Maximálna podlažnosť                                                                               2 nadzemné podlažia

Počet verejných parkovacích státí                                                             9

 

 

URBANISTICKÉ RIEŠENIE

 

Účel stavby

 

Územie je riešené ako obytná zóna s nízkopodlažnou zástavbou, pre výstavbu rodinných domov. Táto dokumentácia rieši rozčlenenie územia na jednotlivé stavebné pozemky pre rodinné domy, ich dopravné napojenie a napojenie na inžinierske siete.

 

Urbanistická koncepcia

 

Základná koncepcia navrhovanej zástavby rodinných domov vychádza z podmienok:

  zachovanie vzrastlej zelene po obvode riešeného územia

  dopravné napojenie z ulice Hraničná riešiť jedným napojením

  začlenenie navrhovanej štruktúry do organizmu Modranky

 

V riešenom území sú navrhnuté väčšinou samostatne stojace rodinné domy. Radová zástavba, v počte 5 domov, je navrhnutá na ulici Hraničná, pri vstupe do riešeného územia. V tejto časti je situované i námestie s objektom občianskej vybavenosti ( služby ), ktoré tvorí vstupnú bránu do riešenej obytnej zóny. Kolmo na ulicu Hraničná je navrhnutá hlavná prístupová obslužná komunikácia obytnej zóny. Táto komunikácia je obojsmerná, skľudnená, s funkčnou triedou D1. Na hlavnú komunikáciu naväzujú jednosmerné zokruhované komunikácie.

Chodníky i komunikácia sú v jednej úrovni, oddelené iba farebným riešením.

Uličný priestor je dostatočne dimenzovaný pre umiestnenie obojstranných stromových alejí a drobnej architektúry, ako sú lavičky, smetné koše a verejné osvetlenie.

Pre pohyb chodcov a cyklistov je vytvorené prepojenie na plánovanú oddychovú zónu pozdĺž Trnávky.

Obslužná komunikácia v tejto časti je slepá, s možnosťou otočenia sa pre automobily a požiarne vozidlá.

Navrhované rodinné domy sú umiestnené 6 m od komunikácie, aby bolo možné vytvoriť predzáhradku. V tomto priestore je riešené i parkovanie áut, čím je zabezpečené, že každý majiteľ domu parkuje na vlastnom pozemku.

Výška zástavby je navrhnutá dvojpodlažná, vzhľadom na okolitú zástavbu sú navrhnuté šikmé strechy, a to sedlové a valbové, s možnosťou riešenia vikierov.

 

 

 

Menu projektu

Základné informácie
Podrobnosti
Galéria - pôvodný stav
Galéria - január 2007
PozemkyKontaktný formulár

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovaťOdoslať


Triatlon Team Trnava

Spoločnosť Greenlight je generálny sponzor Triatlon Teamu Trnava